PRIVACY STATEMENT

Henk Rensing Installatietechniek vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit Privacy Statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

In dit Privacy Statement beschrijft Henk Rensing Installatietechniek V.O.F. hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Henk Rensing Installatietechniek beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze bedrijfsonderdelen, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als u met Henk Rensing Installatietechniek een overeenkomst aangaat, hebben wij –afhankelijk van type overeenkomst- de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);
 • inkomstengegevens in geval van aanvraag van het huren van bijvoorbeeld een ketel;
 • inschrijving KvK nummer in geval van een zakelijke transactie.
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten

Als u gebruik maakt van diensten van Henk Rensing Installatietechniek of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens die betrekking hebben op uw (rand)apparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit Privacy Statement);
 • klanttevredenheidsgegevens;
 1. GEEN VERWERKING VAN GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Henk Rensing Installatietechniek hun persoonsgegevens verwerkt.

 1. VERWERKING: GRONDSLAGEN EN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. Gerechtvaardigd belang van Henk Rensing Installatietechniek of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, debiteurenbewaking, juridische zaken en intern beheer.

 1. DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Henk Rensing Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit Privacy Statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, bedrijfsonderdelen en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van het uitvoeren van reparatie en onderhoud [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering en opvolging van betaling), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van bedrijfsonderdelen, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot onze groep behorende bedrijfsonderdelen of partners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van storingen, of om serviceafspraken te plannen [grondslag: 2 of 5].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1,2 of 5].
 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
 • Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].
 1. DELEN MET DERDEN

Henk Rensing Installatietechniek deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit Privacy Statement:

 • met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • met partijen die Henk Rensing Installatietechniek assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan externe accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];

Henk Rensing Installatietechniek gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld softwareleveranciers, hosting-dienstverleners, telemarketingbureaus en onderzoeksbureaus), voor de uitvoering van een overeenkomst met u, het verlenen van een dienst of met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Henk Rensing Installatietechniek

 1. HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) u klant bent bij Henk Rensing Installatietechniek of interesse blijft tonen in de diensten van Henk Rensing Installatietechniek, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

 1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kun u die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement (https://www.henkrensing.nl/cookies).

 1. UW RECHTEN, WAARONDER HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun u contact met ons opnemen via de klantenservice. Henk Rensing Installatietechniek zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de uw betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Henk Rensing Installatietechniek of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

 1. BEVEILIGING EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

Henk Rensing Installatietechniek past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Henk Rensing Installatietechniek heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

 1. CONTACT

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun u contact opnemen met:
Henk Rensing Installatietechniek V.O.F.
T.a.v. Directie gegevensbescherming
Misterstraat 6
7126 CD Bredevoort
0543-451426
www.henkrensing.nl/contact

 1. WIJZIGINGEN

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 14 november 2018..